Cloudwatch

Sådan streamer du logfiler i AWS fra CloudWatch til ElasticSearch
Åbn CloudWatch-konsollen på https // konsol.aws.Amazon.com / cloudwatch / . Vælg Loggrupper i navigationsruden. Vælg navnet på loggruppen. Vælg Handli...
flydende cloudwatch
Hvad er Fluentd CloudWatch? Hvad er Fluentd AWS? Hvordan sender jeg EKS-logfiler til CloudWatch? Hvad er CloudWatch og CloudTrail? Hvad bruges Fluentd...
cloudwatch agent docker
Hvad er CloudWatch-agent? Hvordan overvåger jeg en dockercontainer med CloudWatch? Hvordan skubber jeg Docker-logfiler til CloudWatch? Hvordan starter...